Skattefri godtgørelse til foreningens instruktører, hjælpeinstruktører og spillemænd
 


Ryslinge gymnastikforenings instruktører har alle valgt at være “ulønnede”.
At være ”ulønnet” foreningsinstruktør betyder, at der ikke kan udbetales skattepligtig løn for instruktørarbejdet på holdene. Til gengæld udbetales skattefrie godtgørelser til dækning af de udgifter, som vores instruktører må have i forbindelse med opgaverne med at træne holdene.

Vederlaget skal medvirke til, at vores instruktører kan få afholdt de direkte udgifter i forbindelse med instruktøropgaven.
Udgifter kan være:
Telefonudgifter, udgifter til papir og frimærker, bøger, musik på holdene, violinstrenge, sportsbeklædning og vask.
For at overholde skattereglerne kan der max udbetales godtgørelser svarende til kr. 2.400 pr år.

I Ryslinge gymnastikforening har bestyrelsen valgt at udbetale de skattefrie godtgørelser således:

Instruktørerne kan benytte de andre hold i foreningen til halv pris.

Der kan på foreningens hold, efter aftale med bestyrelsen, tildeles 1 hovedinstruktør for de første
10 gymnaster, derefter 1 hjælpeinstruktør pr. 10 gymnaster.
Der er mulighed for, at instruktørerne på et hold i fællesskab kan påtage sig ansvaret for forberedelse og afvikling af instruktørfunktionen og dermed vælge at dele den samlede godtgørelse ligeligt mellem instruktørerne. Hvis dette ønskes, skal det inden sæsonstart meddeles foreningens kasserer ( Jette Hansens ).
Der er også mulighed for at vælge at være flere instruktører på holdene, end bestyrelsen har besluttet at udbetale godtgørelser til. Dette betyder blot, at instruktørgruppen må fordele den af bestyrelsen fastsatte godtgørelse mellem sig. Bestyrelsen/kassereren orienteres herom inden sæsonstart.

Der kan ydes kørselstilskud til instruktørerne med statens laveste takst for de km. der samlet ligger ud over 20 km. pr. gang p.t. kr. 1,78 pr km.
Unge studerende instruktører, der bor over 10 km. fra træningsstedet kan ansøge bestyrelsen om dækning af buskort.
(Der ydes ikke kørsel til stævner og lign., idet dette skal dækkes af det tilskud der ydes hertil,
jfr. pkt. herom)

Derudover udbetales godtgørelse for 1 time i forbindelse med pålagte arrangementer, fx Forårsopvisning, Børnefælles træning og Nat i Hallen.

Den skattefrie godtgørelse beregnes med udgangspunkt i den i programmet fastsatte trænings tid, starttidspunkt samt forventet afslutningstidspunkt. Instruktørerne fører ”timeseddel”, som afleveres til foreningens kasserer efter aftale ved sæsonstart.

Godtgørelsen udbetales med ½ omkring årsskiftet og ½ efter sæsonafslutningen.
Der skal af instruktører/hjælpere, som måtte være berettiget til kørselsgodtgørelse, udfærdiges et kørselsbilag ved sæsonens afslutning.

Tilskud til kurser
Ryslinge Gymnastikforening betaler instruktørernes/hjælpernes udgifter til kurser under forudsætning af, at ansøgning indsendes senest 14. dage inden kursets start. Sammen med ansøgningen skal fremsendes kopi af kursusbeskrivelsen, idet denne skal anvendes ved ansøgning om kursustilskud fra Fåborg-Midtfyn Kommune.
Der ydes kørselsgodtgørelse til kurser i det omfang der udbetales godtgørelse fra arrangørens side (f.eks. DGI)

Arrangementer:

Børnegymnaster betaler 20 kr. pr. gymnast pr. arrangement, fx Nat i Hallen, Fynsmesterskaberne og Hoppedag. Resten af udgiften til arrangementet afholdes af foreningen.

Foreningen kan herudover ansøges om tilskud til indkøb af redskaber og hjælpemidler til holdene.
Der gives ikke tilskud til dragter. 
 
Ryslinge Gymnastikforening - CVR 30470478 - ryslingegf@live.dk