Privatlivspolitik

Ryslinge Gymnastikforenings oplysningspligt ved indsamling at personoplysninger

1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?
Vi kan kontaktes via foreningens mailadresse ryslingegf@live.dk eller ved telefonisk henvendelse til en af bestyrelsesmedlemmerne. Du finder vores telefonnumre under fanen ”Bestyrelse”.
 
Bestyrelsen har delt det primære dataansvar ud på trænere og bestyrelsesmedlemmerne i foreningen. 
 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser som forening, der aktivt samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune samt DGI. Eksempelvis indhenter vi medlemsoplysninger for at kunne opkræve korrekt kontingent fra medlemmerne, samt for at kunne oplyse retvisende medlemstal til Faaborg-Midtfyn Kommune samt DGI.
Vi indhenter ligeledes personoplysninger på medlemmer af foreningens bestyrelse, fordi det kræves iflg. lovgivningen. Vi anvender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold indgåede kontrakter.
 

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler almindelige oplysninger som fx:

 • Navn og adresse på medlemmer

 • E-mailadresser på medlemmer

 • Fødselsdato på medlemmer

 • Situationsbilleder og videoer optaget i foreningen, til hjemmesiden og sociale medie
   

4. Modtagere eller kategori at modtagere
Det er foreningen alene, der anvender de personoplysninger, som vi har om medlemmerne.
Foreningens trænere benytter navnelister ved træning bla. for at registrere fremmøde.

Vi videregiver oplysninger til Faaborg-Midtfyn kommune og DGI, når vi - iflg. reglerne - er forpligtet hertil.

Klubben bruger eksterne leverandører i forhold til elektronisk behandling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, indgået mellem foreningen og leverandøren.

5. Opbevaring af personoplysninger
Foreningen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser som klub. Vi henviser her til Bogføringslovens kapitel 7, hvor der står:
7.1 – Den bogføringspligtige skal efter loven opbevare alt sit regnskabsmateriale i 5 år fra udløbet af et regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

 

6. Dine rettigheder

 1. Retten til at trække samtykke tilbage. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 2. Efter databeskyttelsesreglerne har du, som registreret, en række rettigheder i forhold til foreningens behandling af personoplysninger.Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os.
 3. Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre data.
 4. Ret til berigtigelse. Du har ret til at få korrigeret oplysninger om dig.
 5. Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 6. Ret til begrænsning af behandling. Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen - må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende/forsvares, eller for at beskytte en person/vigtige samfundsinteresser.
 7. Ret til indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 8. Ret til at transmittere. Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinelt læsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden - uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
 

7. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet. dk

Ryslinge Gymnastikforening - CVR 30470478 - ryslingegf@live.dk